Main Menu

Díky kombinaci půdních rozborů s mapami relativního výnosového potenciálu lze efektivně doplňovat hnojivo tak, aby nevznikaly zóny s přebytkem nebo naopak nedostatkem jednotlivých živin. Jde o jediný systém, který se snaží jednotlivá pole vyrovnat z hlediska zásobenosti živinami při maximálním využití vložených investic do hnojiva.

Zasobni hnojeniPřístup k zásobnímu hnojení vychází z jednoduchého předpokladu bilanční rovnice zásobenosti půd živinami - v místech, kde je vysoký výnosový potenciál a kde je tedy dosahováno největších výnosů, dochází ke zvýšenému odčerpávání živin z půdy. Analýzou velkého množství dat od našich klientů jsme zjistili, že v nejlepších produkčních zónách se pravidelně opakuje nízká zásobenost živinami. Je to způsobeno dlouhodobou uniformní aplikací hnojiv bez zohlednění odběrového normativu v jednotlivých produkčních zónách. Je tedy velmi důležité jednotlivé prvky do půdy opět doplnit tam, kde je jejich deficit či zvýšený odběr. Na základě půdních rozborů, ať již připravovaných na základě individuálních požadavků klienta odbornými laboratořemi, nebo na základě výsledků AZZP (Agrochemické zkoušení zemědělských půd zpracovávané ÚKZUZ), a mapy relativního výnosového potenciálu je zpracována aplikační mapa pro optimální zásobní hnojení. Dávka je nastavena podle výnosu a odběrového normativu sklizené plodiny v dané produkční zóně a následně korigována podle zón zásobenosti z půdních rozborů. Živiny jsou tak aplikovány ve vhodné výši a na správných místech tak, jak je třeba. Díky tomu dochází nejen k úspoře hnojiv, ale rovněž k jejich optimálnímu využití, což má mimořádný ekonomický přínos, a zároveň dochází k plošné optimalizaci zásobenosti živinami ve všech produkčních zónách.

Při provádění odběrů vzorků je důležitým bodem také stanovení správných odběrných míst, které by nemělo vycházet pouze z geografického hlediska, ale také z rozložení jednotlivých zón což systém Varistar zohledňuje a přináší přesnější popis jednotlivých honů z hlediska zásobenosti živin a až 30% úsporu odběrných míst oproti běžným pravidelným odběrům v odběrovém rastru.